Regulativa

Pravila tržišta novca

Pravila tržišta novca Banjalučke berze broj 01-UO-718/13 od 04.10.2013. godine usvojio je Upravni odbor Banjalučke berze. Na ova Pravila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnot broj 01-UP-53-2158-2/13 od 08.11.2013. godine.

Pravila Banjalučke berze

Prečišćeni tekst Pravila Banjlučke čine Pravila broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine, broj 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine, broj 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine i broj 01-UO-480/18 od 13.11.2018.

Uredba o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa

Službeni Glasnik Republike Srpske broj 25 od 15.03.2011.

Uputstvo za trgovanje na tržištu novca sa obrascima

Broj: 03-881/13 od 17.12.2013.

Standardni okvirni bilateralni repo ugovor

 

 

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com