Valutni parovi

Učesnici mogu bilateralno ugovarati kupoprodaju deviza putem STN sistema. Učesnici trguju u svoje ime i za svoj račun, društvo za upravljanje fondovima u svoje ime i za račun fondova kojim upravlja. Berzanski posrednik može trgovati za svoj račun ili za račun klijenata.

Poslovi kupoprodaje deviza mogu biti promptni i terminski. Kod promptnih poslova obaveze se izvršavaju na datum zaključenja posla (T+0).  U terminskim poslovima obaveze se izvršavaju u budućnosti na T+n (n<366). Nakon zaključenja posla STN generiše ugovor o kupoprodaji deviza koji se dostavlja učesnicima.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com