Hartije od vrijednosti

Učesnici mogu trgovati kratkoročnim hartijama od vrijednosti (trezorski zapisi Republike Srpske). Poslovi sa hartijama od vrijednosti mogu biti promptni i terminski. U promptnim poslovima saldiranje je na datum trgovanja, dok se u terminski poslovima obaveze izvršavaju na budući datum koji je u periodu od godinu dana od zaključivanja posla. 

Po zaključenju posla STN dostavlja učesnicima ugovor o trgovanju hartijama od vrijednosti. Plaćanje se vrši bilateralno. Centralni registar hartija od vrijednosti na osnovu izvještaja Berze prenosi vlasništvo nad hartijama od vrijednosti na T+0.

Berza objavljuje referentne cijene na kraju radnog dana.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com