Glavna tabla

Parent Previous Next


Na glavnoj tabli se unose oznake instrumenata koje korisnik želi da prati. Uneseni raspored oznaka instrumenata na glavnoj tabli se čuva sve dok ga korisnik ne promijeni.


Četiri osnovne grupe instrumenata koji se koriste u MM sistemu su:                                                       Prikaz glavne table


Unos instrumenta se vrši izborom iz padajućeg menija prema oznaci instrumenta kojeg želimo da pratimo.

U polje "Oznaka" kuca se oznaka željenog instrumenta i u padajućoj listi će se pojaviti 10 rezultata. Kako nastavljamo kucati oznaku instrumenta, padajuća lista će se smanjivati. Kada na listi pronađemo željeni instrument, možemo ga odabrati klikom miša nakon čega će se unijeti u glavnu tablu.


Ukoliko postoje aktivne kvote za instrumente koji su uneseni na glavnoj tabli, u odgovarajućim poljima Bid i/ili Ask će se pojaviti najbolje vrijednost.Značenje kolona na odgovarajućim instrumentima:

               Bid: najviša ponuda za kupovinu hartija od vrijednosti,

               Ask: najniža ponuda za prodaju hartija od vrijednosti.

               Bid: najviša kamate potražnje novca,

               Ask: najniža kamate ponude novca.

               Bid: najviša ponuda kupovine primarne valute(u ovom slučaju EUR),

               Ask: najniža ponuda za prodaju primarne valute.

               Bid: najviša kamata potražnje novca,

               Ask: najniža kamata ponude novca.Dvoklikom na polje Bid ili Ask, ili desnim klikom pa odabirom opcije "sve kvote", otvoriće se novi prozor koji sadrži sve unesene vrijednosti.                  Otvaranje dubina kvota


Dubina kvota je prikazana na sljedećoj slici:


                                     Dubina kvota na prekonocnim depozitima u KM


Kupovina je sortirana prema opadajućem redoslijedu, a prodaja prema rastućem. Crvenim slovima su označene vlastite kvote.


Kod REPO ugovora dubina kvota se razlikuje od ostalih instrumenata. Na lijevoj strani (potražnja za novcem) su prikazane HOV koje se nude na prodaju, njihova količina i zahtjevana repo stopa. Na desnoj strani su prikazane repo stope po kojima se novac nudi i stope kolaterala.


                                                                         Dubina kvota na REPO-O/N
                                                                                                                                           Praćenje dubine za određene instrumente


Korisnik može da prati dubine na dva načina. Prvi način je da uključi opciju praćenja dubina za selektovane instrumente na glavnoj tabli. Opcija se uključuje tako što se u prozoru u kojem se prikazuje dubina uključi opcija praćenje (ikonica dvogled). Ukoliko korisnik želu da fiksira dubinu za određeni instrument, onda će u prozoru za praćenje dubine uključiti opciju fiksiranje (ikonica pribadača). U ovom slučaju prozor sa dubinom za određeni instrument biće fiksiran i neće se mijenjati sa selektovanjem instrumenata na glavnoj tabli.