Kvote

Parent Previous Next

Sekcija kvote služi za unos i povlačenje kvota. Podijeljena je na četiri taba: hartije, depoziti, valutni parovi i repo.


Napomena: Kvote se mogu dodavati direktno na glavnoj tabli, selektovanjem instrumenta i desnim klikom misa i izborom opcije dodaj kvotu.                                                                                      Prikaz tabele kvote - hartije od vrijednosti


Dodavanje kvote za hartije od vrijednosti:


                     selektuju/deselektuju se učesnici ili grupe kao za CheckBox


                                       Maska za unos kvota na hartijama od vrijednosti
Dodavanje pozajmice:


                                  U primjeru su  izabrana su dva uzastopna datuma će tip pozajmice biti EUR-O/N.


                                                 Maska za unos kvota za depozite
Dodavanje kvota za devize:                                                 Maska za unos kvota za devize
Dodavanje kvota za devize:                                                       Maska za unos kvota za repo ugovore
Korisnik može podesiti automatsko importovanje kvota koje su bile aktivne prethodnog dana trgovanja. Opcija automatskog importovanja se podešava na tabu "Import kvota" tako sto se zakači (čekira) polje pored vrste instrumenta i pritisne dugme sačuvaj. Moguće je automatski importovati kvote za depozite i repo ugovore.


                                                                Prikaz podešavanja automatskog importovanja kvota