Klijenti

Podešavanja ››
Parent Previous Next

Klijente je potrebno unijeti u sistem, a nakon toga (opciono) i njihove bankovne račune. Ukoliko ne unesete bankovne račune klijenta, u poslovima će se koristiti bankovni računi učesnika Tržišta.


                                                                                             Prozor za pregled klijenata


Klijenti se dodaju izborom opcija "dodaj" u prozoru klijenti. Obavezno je popuniti sljedeće podatke za fizička lica:

  - Ime, Ime oca, Prezime

  - JIB

  - Broj klijent računa - unosi se klijentski račun u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

       Klijent račun je jedinstven u MM sistemu. Prilikom izmjene klijenta nije moguće mijenjati broj klijent računa.

       Ukoliko ste pogrešno unijeli klijent račun, tog korisnika je potrebno obrisati i ponovo unijeti sa ispravnim klijent računom,

  - Državljanstvo, država, grad, broj pošte, ulica.


                     Maska za unos klijenta - fizičko lice


Prilikom unosa klijenta koji je pravno lice obavezno je popuniti: naziv, JIB, broj klijent računa, državu, grad, poštanski broj, ulica i ime ovlaštene osobe.


U polje "popust na proviziju"  unosi se procenat za koliko će se klijentu umanjiti opšta provizija koju naplaćuje učesnik Tržišta novca.